• HOME
  • RIOLERINGSWERKEN
  • Rioleringen

Rioleringen

Wij volgen de veranderingen in de regelgeving, de vernieuwingen in het vakgebied en de omschakeling naar (deels) gescheiden stelsels op de voet. De riolering wordt nog te vaak niet gedetailleerd genoeg uitgewerkt. Als aannemer kunnen wij met de opdrachtgever meedenken over dimensionering, materiaalkeuze en uitvoeringstechnische aanpak – al dan niet gefaseerd.

Duurzaam beheer van regen- en afvalwater wordt steeds belangrijker. Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe gewestelijke verordening van kracht betreffende de plichten voor regenwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen en gescheiden afvoer. Vaak worden dubbele rioleringssystemen met gescheiden stelsels voor afval- en regenwater opgelegd, zodat herbruik van hemelwater mogelijk wordt.

Door het intensiever gebruik van bufferingsystemen voor regenwater zien we de tendens dat de leidingen minder diep gelegd worden, en men dus een kleinere hellingsgraad ter beschikking heeft. Om deze reden worden er vaker grotere diameters in rioleringsbuizen voorzien dan vroeger gebruikelijk was. Nauwgezetheid en precisie bij de aanleg van uw riolering is meer dan ooit noodzakelijk.